วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (e-Learning) สำหรับผู้จบ ปวส.
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 138 หน่วยกิต

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร. 02-697-6204-5, 02-277-4347
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (e-Learning) โทร.02-697-6222 (สายตรง)
 • Email: acc.elearning@gmail.com
 • คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  คณะการบัญชีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2513 เปิดสอนหลักสูตร 4 ปี  และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี  ทั้งภาคปกติและภาคค่ำ
  ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  จะได้รับปริญญา "บัญชีบัณฑิต"  (บช.บ.)
  Bachelor of Accounting  (ฺB. Acc.)

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความสามาาถในวิชาชีพบัญชี  เน้นความเป็นนักบัญชีวิชาชีพที่มีทักษะจากการฝึกปฏิบัติงานจริงและสามารถศึกษาความรู้ที่สร้างศักยภาพตามแนวทางวิชาชีพบัญชีซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ  ทั้งทางด้านการบริหาร  การตรวจสอบ  และการวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี  สามารถนำองค์ความรู้  แนวคิด  หลักการ  และเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน ให้นักศึกษามีความรู้กว้างขวางในด้านอื่น  ทั้งทางด้านบริการสังคม  สร้างจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม  และจริยธรรมในวิชาชีพ  นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านอื่นๆ ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
  หลักสูตร
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิตศึกษา (บช.บ.) หลักสูตร 4 ปี
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิตศึกษา (บช.บ.) หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิตศึกษา (บช.บ.) บัญชี (ภาคบัณฑิต) ปริญญาใบที่สอง
  โครงสร้างหลักสูตรภาคปกติ

  โครงสร้างหลักสูตรภาคค่ำ
  แผนการศึกษา
  แนวทางการศึกษาต่อและแนวทางการประกอบอาชีพ
  ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

  • ปริญญาโทและเอกทางการบัญชีทั้งในและต่างประเทศ
  • ปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  เช่น บริหารธุรกิจ  การจัดการ  เศรษฐศาสตร์  ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  เป็นต้น
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการบัญชี  การสอบ  บัญชี  การภาษีอากร  และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การตลาด  การเงิน  การประกันภัย  เป็นต้น

  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จัดให้สอดคล้องกับแนวทางการประกอบวิชาชีพตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543  และพ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547  เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติทางด้านการบัญชีครบถ้วนตามข้อกำหนด  สามารถเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีได้  และเืพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน  จึงกำหนดวิชาบัญชีภาคปฏิบัติเป็นภาคบังคับ  นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีกลุ่มวิชาเลือกที่สอดคล้องกับแผนวิชาชีพบัญชีตามความต้องการของภาคธุรกิจ  เพื่อเน้นศักยภาพในการประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน  นอกเหนือจากการเป็นนักบัญชีวิชาชีพ  เช่น  ผู้ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบสารสนเทศ  เจ้าหน้าที่การเงิน  เจ้าหน้าที่พัสดุ  ผู้จัดการ  ฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ  เจ้าหน้าที่สรรพากร  เจ้าหน้าที่การตลาด  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์  เป็นต้น  ซึ่งเป็นที่ต้องการทั้งในหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน  รวมทั้งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ  เช่น  เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ผู้จัดทำบัญชี  ผู้วางระบบบัญชี  ผู้ตรวจสอบภาษีอากร  ที่ปรึกษาการบัญชีและการเงิน  หรือเป็นอาจารย์นักวิจัย  นักวิชาการในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.จุฬา


               สวัสดีครับ.. ระเบียบการรับตรงปี 2556 คณะแรกของจุฬาฯ ออกมาแล้วครับ!! เป็นของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี เปิดรับในรูปแบบปกติ มีรายละเอียดดังนี้ครับ

               ข้อมูลรับตรงแบบปกติ (รอบที่ 1) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
  เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! รับตรง 56 คณะพาณิชยฯ การบัญชี จุฬาฯ

  คุณสมบัติ
             - ต้องศึกษาอยู่ระดับม. 6 (ไม่รับการสอบเทียบ)
             - ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของม.4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.0
             - หลักสูตรบัญชี และบริหารธุรกิจ แยกรับสายวิทย์ และสายศิลป์คำนวณ โดยทั้งสองหลักสูตรใช้ GAT (50%) PAT1 (50%) เกณฑ์ผ่าน GAT+PAT1 มากกว่า 50%
             - หลักสูตรสถิติ แยกรับตามสาขาสถิติ การประกันภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ทั้งสามสาขาใช้ GAT (40%) PAT1(30%) PAT2(30%) และ GAT+PAT1+PAT2 ต้องมากกว่า 50%

  กำหนดการรับสมัคร
             - รับสมัครระหว่าง 4-13 ก.ค. ที่ http://www.atc.chula.ac.th/
             - ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ ภายใน 4-13 ก.ค.
             - สอบ GAT, PAT รอบเดือนตุลาคม
             - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (รวมตัวสำรอง) 4 ธ.ค. 2555
             - สอบสัมภาษณ์ 12 ธันวาคม 2555
             - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 ธ.ค. 2555
             - รายงานตัวเข้าศึกษา 28 ธ.ค. 2555
             - เรียกผู้สอบได้สำรองรายงานตัว (ถ้ามี) 3 ม.ค. 56
             สำหรับใบสมัคร และจำนวนการรับ น้องๆ สามารถรอตามได้จากระเบียบการรับสมัครที่จะออกมาอย่างเป็นทางการ ประมาณปลายเดือน มิ.ย.นี้ครับ  หลักสูตรการเรียนการสอน
  ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ของการดำเนินงานนั้น คณะฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นตามลำดับ อีกทั้งยังได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันคณะฯ ได้มีหลักสูตรในการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกระดับการศึกษา เพื่อรับรองการขยายตัวทางศึกษาในอนาคต ดังนี้
  คณาจารย์ ในปีการศึกษา 2482 ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรกนั้น คณะฯ มีอาจารย์ประจำเพียง 2 คน ต่อมาได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ จนกระทั่ง ปีการศึกษา 2552 คณะฯ มีอาจารย์ประจำทั้งสิ้น 127 คน โดยมีอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 77 คน คิดเป็นร้อยละ 60.63 เมื่อเทียบกับจำนวนนิสิตทั้งระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จะมีอัตราส่วนอาจารย์ 1 คนต่อนิสิต 41 คน
  อาคารเรียน ในระยะแรกคณะฯ ได้อาศัยบางส่วนของตึกอักษรศาสตร์เป็นสำนักงานและที่เรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2487 คณะฯ ได้รับงบประมาณเพื่อสร้างสถานศึกษาให้เป็นสัดส่วน และอยู่ในภาวะสงครามจึงไม่สามารถสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ได้ จึงได้สร้างเรือนไม้มุงหลังคาจากขึ้นชั่วคราวข้างตึกอักษรศาสตร์ซึ่งนับว่าเป็นสถานที่เรียนแห่งแรกของคณะฯ นิสิตของคณะฯ ในสมัยนั้นได้ขนานนามสถานที่เรียนของคณะฯ ว่า "กระท่อมสีฟ้า" ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นกระท่อมหลังคาจาก แต่นิสิตทุกคนก็ภูมิใจในกระท่อมนี้โดยทั่วกัน
  พ.ศ. 2492 รัฐบาลอนุมัติเงินงบประมาณ 1 ล้านบาทให้คณะฯ เพื่อสร้างอาคารเรียนถาวรเป็นเอกเทศหลังหนึ่งขึ้น
  ที่ข้างตึกหอสมุดกลางเดิม ปัจจุบันได้โอนตึกหลังนี้ให้คณะอักษรศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่าเป็นอาคารเรียนที่ถาวรของคณะฯ
  เป็นหลังแรก ต่อมาเมื่อจำนวนนิสิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดปัญหาเรื่องการขาดแคลนสถานที่เรียน ศาสตราจารย์ อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ จึงดำเนินการแก้ไขโดยได้ขอที่ดินหมอนที่ 18 และ 19 ของมหาวิทยาลัย รวมเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความจำเป็นและได้อนุมัติ ตลอดจนขอให้รัฐบาลออกพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินให้ปลอดจากการเช่าเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เมื่อ พ.ศ. 2502 คณะฯ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่ คือ อาคารไชยยศสมบัติ 1 2 และ 3 ส่วนอาคารบัณฑิต กันตะบุตร เป็นที่ตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2505
  จากการขยายตัวของหลักสูตรและการบริหารงานของคณะฯ ให้ทันกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการ ทำให้คณะฯ จำเป็นต้องหาสถานที่ศึกษาเพิ่มขึ้นตามลำดับ เมื่อคณะฯ ครบ 50 ปี ก็สร้างอาคารอนุสรณ์ 50 ปี เป็นอาคาร 8 ชั้น และปัจจุบันได้มีอาคารเรียนรวมทางด้านสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกหลังคืออาคาร "มหิตลาธิเบศร" ซึ่งมหาวิทยาลัยสร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมของอาคาร 4 อาคาร 5 และห้องประชุมสถิติของคณะฯ


  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

               นี่ก็เป็นอีกสาขานึงที่ได้รับความนิยมกันอย่างมาก เพราะตำแหน่งงานเปิดกว้างกันมาก น้องๆที่เรียนจะได้ทำงานที่เกี่ยวกับ งบ งบดุล บัญชี ใบองค์กรต่างๆ หรือออกมาเปิดสำนักงานบัญชีของตัวเองก็ได้ (น้องๆคงจะเคยเห็นสำนักงานรับทำบัญชีอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เพียบเลย) คนที่เรียนสาขานี้จะต้องมีความรักในตัวเลขมากเป็นพิเศษ เพราะงานที่ทำจะเกี่ยวกับตัวเลข ไม่มีการอินทิเกรตซับซ้อนอะไรหรอกนะ มีแค่การบวกลบคูณหารเท่านั้นเอง (แต่เยอะมวากกกกก) สาขานี้จบออกมาจะได้ทำงานเป็น นักบัญชี นักบริหารภาษี แถมสาขานี้ยังมีการอัพเกรดโดยการสอบผู้ตรวจบัญชี ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีนี้เป็นที่ต้องการและขาดตลาดมากๆ ในไทยมีคนสอบได้รวมทั้งหมดแล้วไม่กี่พันคนเองนะ หากเป็นได้แล้วไม่เพียงแค่ไม่ตกงาน แต่จะเงินเดือนสูงลิ่วๆเลย คนสอบได้จะได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ว่ากันว่าผู้ตรวจสอบบัญชีนี้ ลายเซ็นต์ของเขาแกร๊กเดียว เท่ากับเงินเดือนของเพื่อนๆคณะอื่นทั้งเดือนกันเลยทีเดียว

  คณะบัญชี สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

  คณะบัญชี สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

                    กลาย เป็นสาขาใหม่ที่มาแรงมากๆ สำหรับสาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ เพราะหนุ่มสาวนักศึกษาล่าฝันทั้งหลายจะได้ฝึกฝนให้ได้เริ่มต้นก้าวไปสู่การ เป็นผู้ประกอบการ เป็นเจ้าของธุรกิจที่โดดเด่น จบมาไม่อยากเป็นลุกจ้าง อยากเปิดร้านขายเสื้อผ้า อยากเปิดร้านอาหาร ต้องสาขานี้เลย พร้อมเรียนแบบรู้ลึก และเข้าใจแนวคิดในการประกอบธุรกิจอย่างมีระบบ และสามารถผสานความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างธุรกิจในฝันของคุณ คนที่จบสาขานี้ส่วนใหญ่เปิดธุรกิจส่วนตัวได้ง่ายๆ สบายมาก ^_^

  แนะนำอาชีพที่น่าสนใจ

  เส้นทางอาชีพ “ธุรกิจร้านเสื้อผ้า” เสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินค้า

  “เสื้อผ้า” เป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยแต่งเติมสีสันให้กับร่างกายของเรา การแต่งตัวช่วยให้เราดูดีขึ้นและในปัจจุบันแฟชั่นต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทำให้ประชากรกลุ่มใหญ่นิยมใช้ของแบรนด์เนมและเสื้อผ้าที่มียี่ห้อเท่านั้น ทำให้เกิดกระแสแฟชั่นฮิตขึ้นมา และเหตุผลนี้เองทิ่เราสามารถนำมาใช้เป็นช่องทางในการทำธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น ธุรกิจนี้นอกจากจะได้ผลตอบแทนดีแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย เพราะยอดจำหน่ายเสื้อผ้าในบ้านเรานับว่ามีวงเงินหมุนเวียนมากว่าปีละพันล้านบาทเลยทีเดียว


  เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น
  ร้าน bovy@fashion
   

  โอกาสทางธุรกิจมาแล้ว เดอะวอฟเฟิล แฟรนไชส์มา (The Waffle)

          เดอะวอฟเฟิล แฟรนไชส์มาแรงมียอดขายที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลามากกว่า 1 ล้านชิ้นต่อเดือน  ขนมเดอะวอฟเฟิลกินอร่อยกินง่ายเป็นที่นิยมกันมาก สามารถหารับประทานได้ตามศูนย์การค้าต่าง ๆ จะพบเห็นติดอยู่หน้าประตูทางเข้าออกหรือสถานที่ทีมีคนเดินเป็นจำนวนมาก ธุรกิจโดยภาพรวมของแฟรนไชส์นี้ ที่ลงทุนกับบริษัทฯ มีอัตราความสำเร็จสุงมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีอีกหนึ่งทาง สำหรับสำหรับท่านใดที่ต้องการมีกิจการเป็นของตัวเองแล้วก็ แฟรนไชส์เดอะวอฟเฟิลนี้คงทำให้ท่านไม่ผิดหวังเป็นแน้ ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจใด ๆ ก็ควรศึกษาข้อมูลให้ดีให้ครบถ้วน ทำให้เราเป็นต่อได้ในธุรกิจนั้น

                                             THE  WAFFLE  FRANCHISE

  เดอะวอฟเฟิล

  คณะบัญชี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

  คณะบัญชี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
           สาขา ในฝันของเด็กสายศิลป์ หรือสายวิทย์(แต่มีหัวใจศิลป์) สาขานี้จะส่งให้กลายเป็นนักบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศรุ่นใหม่ ที่ก้าวไกลด้วยความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ มีแนวคิดทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมีระบบ คนที่เรียนสายนี้จะต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยเป็นว่าเล่นเลย ถ้าใครชอบเดินทางล่ะก็ เหมาะสุดๆ ด้านอาชีพที่รองรับจะเป็นพวก นักวิชาการ นักวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นักธุรกิจด้านการนำเข้า และส่งออก หรือที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

  คณะบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  คณะบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ         สาขายอด นิยมของคนที่ชื่นชอบทั้งคอมพิวเตอร์ และการบริหารฯ สาขานี้จะเรียนโดยสอนให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การเป็นนักบริหารด้าน คอมพิวเตอร์ เสริมศักยภาพระดับสูงด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการบริหารธุรกิจ มีการเรียนใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จบออกมาอาชีพที่รอต้อนรับอยู่นั้นก็คือ งานด้านไอที คอมพิวเตอร์ ต่างๆ แถมยังสามารถเข้าไปแย่งงานของสายกราฟิคดีไซน์ กับวิศวะคอม ได้ด้วยนะ เช่น นักออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบ และวิเคราะห์ระบบงาน นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ ผู้ดูแลเว็บไซต์ และผู้ให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ แต่สายนี้จะมีความละเอียดหน่อยนึง คำแนะนำของพี่หนึ่งคือ ถ้าชอบแต่คอมพิวเตอร์ ไม่ได้ชอบการบริหารล่ะก็ ให้ไปเรียนวิศวะคอมหรือวิทยาคอมเลย เพราะวิศวะกะวิทยาคอมจะเรียนคอมพิวเตอร์ 100% เลย แต่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนี้จะแบ่งเรียนคอม 50% การบริหาร 50% ครับ
  

  คณะบัญชี สาขาวิชาการเงิน

   คณะบัญชี สาขาวิชาการเงิน
         ใคร ที่มีความฝันอยากเป็นหนุ่มสาวธนาคาร ต้องเรียนสาขาการเงินนี้เลย เพราะหลักสูตรจะเน้นการบริหารการเงินอย่างสร้างสรรค์ รอบรู้แนวคิด และหลักโครงสร้างการบริหารสถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ หลักการลงทุน นโยบายการเงิน การคลัง ตลอดจนกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สาขานี้จบไป ไม่ได้ไปเป็นพนักงานตามเคาท์เตอร์ธนาคาร ที่เราเห็นๆกันอยู่หรอกนะครับ อิอิ แต่จะเป็นงานเกี่ยวกับ การบริหารการเงิน นักวิเคราะห์ และบริหารสินเชื่อ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักการธนาคาร หรืองานที่เกี่ยวกับปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ยิ่งสามสี่อันหลังนี่ถ้าใครเก่งจริงๆ เงินเดือนสูงปรี๊ดดดด จนเพื่อนๆคณะอื่นพากันอิจฉาไปตามๆกันเลยทีเดียว

  สาขาวิชาการบริหารองค์กร และทรัพยากรมนุษย์

  สาขาวิชาการบริหารองค์กร และทรัพยากรมนุษย์
           สาขานี้จะเหมาะสำหรับน้องๆที่ชอบการทำงานกับ คน เพราะเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร และพัฒนาคน รวมถึงมุ่งเน้นการฝึกให้ใช้แนวคิดไอเดียของตนเองเอามาวางแผนกำลังคน การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพ การฝึกอบรม และการพัฒนา การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน และแรงงานสัมพันธ์ จบออกไปอาชีพที่รอต้อนรับอยู่ ก็จะเป็น ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการแผนกการจ้างงาน ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ หรือฝ่ายบุคคลนั้นเอง

  คณะบัญชี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

   คณะบัญชี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
              โอ้ โห้ แค่ชื่อก็กินขาดแล้วสำหรับสาขานี้ เพราะดูเป็นสมัยใหม่เข้าใจวัยรุ่นมากๆ ซึ่งใน 4 ปีก็จะได้เรียนเกี่ยวกับหลักการบริหาร และวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอน และหลักการตัดสินใจ อีกทั้งคณะนี้จะส่งเสริมให้ได้ใช้ไอเดียของตัวเองมาริเริ่มในการประกอบ ธุรกิจตามที่ชื่นชอบอีกด้วย จบไปก็จะมีโอกาสก้าวสู่อาชีพในฝัน ไม่ว่าจะเป็น นักธุรกิจ ผู้จัดการสำนักงาน ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารระดับสูง หรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัว

  คณะบัญชี สาขาวิชาการตลาด

  คณะบัญชี สาขาวิชาการตลาด     สาขานี้ยอดนิยมตลอดกาล เรียนเกี่ยวกับการวางแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค การวิจัยการตลาด การส่งเสริมการขาย และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาด จบไปก็จะได้ทำงานเกี่ยวกับ การขาย นักวิจัยการตลาด นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ นักบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งงานด้านนี้กว้างมาก มีบริษัทรองรับหลากหลาย เรียกกันได้ว่าจบไปไม่มีตกงานแน่นอน แถมสาขานี้ถ้าทำงานไปแล้วเก่งจริงล่ะก็ เงินเดือนสูงลิ่วแซงเพื่อนๆที่เรียนคณะอื่นๆกันเลยทีเดียว
  คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1. โครงการคณะฯเปิดรับเองหลักสูตรบัญชีบัญฑิต(บช.บ.)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บช.บ.)และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.)ประจำปีการศึกษา2555 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  กลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ ใช้เกณฑ์คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)4 ภาคเรียน ที่มีผลการเรียนในระดับ 2.00-2.74 คัดเลือกโดยการทดสอบเชิงคำนวณความถนัดด้านบริหารธุรกิจ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

  กลุ่มที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาทั่วประเทศมาแล้วไม่เกิน 2 ปีใช้เกณฑ์คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)6 ภาคเรียน ที่มีผลการเรียนในระดับ 2.00-2.74 คัดเลือกโดยการทดสอบเชิงคำนวณ ความถนัดด้านบริหารธุรกิจความสามารถทางภาษาอังกฤษ
         หมายเหตุ :ผู้สมัครโควตารับตรงกับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ส่งเอกสารการสมัครมายังคณะฯหรือแนบไฟล์เอกสารการสมัครในระบบรับสมัครเพื่อยืนยันการสมัครในโครงการโควตารับตรงกับคณะฯซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครกับทางคณะฯ โดยเลือกสาขาที่ต้องการเพียง 1 อันดับเท่านั้น

  หลักฐานการสมัคร
  1.ใบสมัครตามรูปแบบของคณะการบัญชีและการจัดการ
  2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  3.หลักฐานแสดงคุณวุฒิและสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)สำเนาใบแสดงผลการเรียน(รบ1-ป/ปพ1)4 ภาคเรียนหรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน(ฉบับสำเร็จการศึกษา)
  4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการถ่ายเอกสารด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในด้านเดียวกันและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนา

  การสมัคร
  -สมัครผ่านออนไลน์ที่http://www.acc.msu.ac.th/
  -สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณะการบัญชีและการจัดการ ขามเรียงและเขตพื้นที่ในเมือง
  http://www.acad2.msu.ac.th/2012/fileUpload/2011-11-23134955.pdf


  2.ระบบโควตาประเภทเรียนดีและประเภทนักกีฬาและนักกิจกรรม คือยกเว้นการสอบข้อเขียนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555

  คุณสมบัติผู้สมัครโควตาเรียนดี
  1.เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(เทียบเข้า)
  2.เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย
  3.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้
         3.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรถึงภาคเรียนที่ 1/2555 ในระดับ 3.50 ขึ้นไปสามารถรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตได้ในวัน เวลา ที่กำหนดไว้โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
         3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรถึงภาคเรียนที่ 2/2555 ในระดับ 3.00-3.49 คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน

  คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับโควตา ประเภทนักกีฬาและนักกิจกรรม
  1.เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(เทียบเข้า)
  2.เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย
  3.เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรถึงภาคเรียนที่ 1/2555 ในระดับ 2.50 ขึ้นไป
  4.ต้องได้รับหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นนักกีฬาของสถาบันหรือเป็นนักกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้กับสถาบันหรือสังคมในช่วงเวลาที่กำลังศึกษาในระดับปวส.
  5.คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน

  เอกสารในวันรายงานตัว
  1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปถ่ายในครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันรายงานตัว
  2.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)หลักฐานการสมรสหรือหลักฐานอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลในเอกสารรายงานตัวไม่ตรงกัน
  3.หลักฐานแสดงคุณวุฒิ คือใบแสดงผลการเรียน (transcript)และประกาศนียบัตร


  การสมัคร
  -สมัครด้วยตนเองที่คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  -สมัครผ่านออนไลน์ที่http://www.acc.msu.ac.th/