วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1. โครงการคณะฯเปิดรับเองหลักสูตรบัญชีบัญฑิต(บช.บ.)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บช.บ.)และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.)ประจำปีการศึกษา2555 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555

คุณสมบัติผู้สมัคร

กลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ ใช้เกณฑ์คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)4 ภาคเรียน ที่มีผลการเรียนในระดับ 2.00-2.74 คัดเลือกโดยการทดสอบเชิงคำนวณความถนัดด้านบริหารธุรกิจ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

กลุ่มที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาทั่วประเทศมาแล้วไม่เกิน 2 ปีใช้เกณฑ์คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)6 ภาคเรียน ที่มีผลการเรียนในระดับ 2.00-2.74 คัดเลือกโดยการทดสอบเชิงคำนวณ ความถนัดด้านบริหารธุรกิจความสามารถทางภาษาอังกฤษ
       หมายเหตุ :ผู้สมัครโควตารับตรงกับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ส่งเอกสารการสมัครมายังคณะฯหรือแนบไฟล์เอกสารการสมัครในระบบรับสมัครเพื่อยืนยันการสมัครในโครงการโควตารับตรงกับคณะฯซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครกับทางคณะฯ โดยเลือกสาขาที่ต้องการเพียง 1 อันดับเท่านั้น

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครตามรูปแบบของคณะการบัญชีและการจัดการ
2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.หลักฐานแสดงคุณวุฒิและสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)สำเนาใบแสดงผลการเรียน(รบ1-ป/ปพ1)4 ภาคเรียนหรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน(ฉบับสำเร็จการศึกษา)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการถ่ายเอกสารด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในด้านเดียวกันและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนา

การสมัคร
-สมัครผ่านออนไลน์ที่http://www.acc.msu.ac.th/
-สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณะการบัญชีและการจัดการ ขามเรียงและเขตพื้นที่ในเมือง
http://www.acad2.msu.ac.th/2012/fileUpload/2011-11-23134955.pdf


2.ระบบโควตาประเภทเรียนดีและประเภทนักกีฬาและนักกิจกรรม คือยกเว้นการสอบข้อเขียนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555

คุณสมบัติผู้สมัครโควตาเรียนดี
1.เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(เทียบเข้า)
2.เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย
3.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้
       3.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรถึงภาคเรียนที่ 1/2555 ในระดับ 3.50 ขึ้นไปสามารถรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตได้ในวัน เวลา ที่กำหนดไว้โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
       3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรถึงภาคเรียนที่ 2/2555 ในระดับ 3.00-3.49 คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน

คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับโควตา ประเภทนักกีฬาและนักกิจกรรม
1.เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(เทียบเข้า)
2.เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย
3.เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรถึงภาคเรียนที่ 1/2555 ในระดับ 2.50 ขึ้นไป
4.ต้องได้รับหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นนักกีฬาของสถาบันหรือเป็นนักกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้กับสถาบันหรือสังคมในช่วงเวลาที่กำลังศึกษาในระดับปวส.
5.คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน

เอกสารในวันรายงานตัว
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปถ่ายในครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันรายงานตัว
2.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)หลักฐานการสมรสหรือหลักฐานอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลในเอกสารรายงานตัวไม่ตรงกัน
3.หลักฐานแสดงคุณวุฒิ คือใบแสดงผลการเรียน (transcript)และประกาศนียบัตร


การสมัคร
-สมัครด้วยตนเองที่คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-สมัครผ่านออนไลน์ที่http://www.acc.msu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น